Hoffelijk Webshop
Bestel direct in onze webshop!


Examenreglement Hoffelijk Examens N.V. voor de financiƫle sector

Download hier het Examenreglement Hoffelijk Examens N.V.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage van de Examengelden.
   
 2. Betalingsvoorwaarden: de voorwaarden en betalingswijze waarvan HE gebruik maakt om Examengelden van de Kandidaat te ontvangen.
   
 3. Bezwaar: een inhoudelijke op- of aanmerking betreffende een examen
   
 4. Bgfo: Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen.
   
 5. BSN: Burgerservicenummer. Benodigd door een Kandidaat voor het doen van een examen binnen het Wft-domein conform
  artikel 4:9a Wft
   
 6. Cameratoezicht: om Fraude te voorkomen en surveilleren te verbeteren kan er gebruikt worden gemaakt van cameratoezicht. Beelden worden niet opgenomen.
   
 7. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.
   
 8. Cesuur: de grens tussen geslaagd zijn (een voldoende) en niet geslaagd zijn (onvoldoende).
   
 9. Diploma: een document (fysiek certificaat) verstrekt door HE na het met goed  gevolg afleggen van een examen. Het document (fysieke certificaat) wordt vervaardigd door DUO.
   
 10. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs.
   
 11. Eindtermen: de in het Bgfo genoemde eindtermen voor verschillende Wft-modules.
   
 12. EVC: Erkenning van Verworven Competenties.
   
 13. EVC-procedure: de procedure waarmee het competentie- en kennisniveau van Kandidaten kan worden vastgesteld en tevens eventuele omissies ten aanzien van het gevraagde/vereiste niveau worden bepaald.
   
 14. Examenbus: de mobiele Toetslocatie van HE. Deze wordt op diverse locaties in Nederland ingezet. In plaats van de Examenbus kan ook de Mobiele set worden gebruikt.
   
 15. Examengelden: de kosten welke aan een examen ten grondslag liggen, inclusief de leges vastgesteld door DUO.
   
 16. Examenreglement: het onderhavige reglement welke conform art 11b lid 2 Bgfo is opgesteld.
   
 17. Indiener: degene die een Klacht, vraag of brief indient bij HE. 
   
 18. HE: Hoffelijk Examens N.V. gevestigd te Rotterdam aan de  Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 59344741.
   
 19. Fraude: het creëren van een onjuist beeld over competenties, kennis, inzicht en/of vaardigheden door de Kandidaat.
   
 20. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij HE wil inschrijven of heeft aangemeld voor het afleggen van een examen of EVC-procedure.
   
 21. Klacht: een schriftelijke uiting van ontevredenheid over de activiteiten en/of dienstverlening van HE.
   
 22. Lamark: de samenwerkingspartner van HE op het gebied van niet-mobiele Toetslocaties
   
 23. Legitimatie: de Kandidaat is verplicht, voor het afleggen van een examen of het inzien van een examen, zich met een geldig Legitimatiebewijs te legitimeren.
   
 24. Legitimatiebewijs: hieronder wordt verstaan een geldig paspoort, een  Nederlands rijbewijs, een Europees identiteitsbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument.
   
 25. Mobiele set: de mobiele Toetslocatie van HE.
   
 26. Surveillant: de gecertificeerde toezichthouder bij een examen die surveilleert en toezicht houdt met behulp van camera’s.
   
 27. Toetslocatie: de door het CDFD gecertificeerde locatie waar een examen wordt afgenomen.
   
 28. Toetsmatrijs: een Toetsmatrijs is een blauwdruk voor een toets. Een Toetsmatrijs wordt ook wel ‘specificatietabel’ of ‘toetsplan’ genoemd en vormt de grondslag voor de examenconstructeurs.
   
 29. Toetstermen: de door de Minister van Financiën gepubliceerde Toetstermen die per Wft-module zijn opgesteld op basis van de Eindtermen welke zijn vastgelegd in het Bgfo.
   
 30. VOV: Verklaring van ordentelijk verloop is het document dat wordt opgesteld indien er Fraude en of onregelmatigheden worden geconstateerd tijdens of met betrekking tot een examen.
   
 31. Webshop: de e-commerce functie op de Website. De Webshop fungeert tevens als (online) boekingssysteem waarmee een potentiële Deelnemer en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Kandidaat voor het afleggen van een examen.
   
 32. Website: www.hoffelijk.nl.
   
 33. Wft: Wet op het financieel toezicht.
   

Artikel 2. Doel van het reglement

 1. Dit Examenreglement heeft betrekking op alle examens afgenomen door HE in het kader van (gelijkgestelde) Wft-(deel)Diploma‘s, Wft-PE-examens en/of certificaten en alle overige examens afgenomen door HE. Binnen dit reglement wordt vermeld hoe de organisatie van HE is geregeld en hoe de examinering wordt uitgevoerd. Al het voorgaande wordt, voor zover er sprake is van het behalen van (gelijkgestelde) Wft-(deel)Diploma‘s, Wft-PE- examens en/of certificaten, uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van het CDFD en DUO.
   
 2. Een afschrift van dit reglement is geplaatst op de Website.
   
 3. HE draagt er zorg voor dat Kandidaten en overige belanghebbenden dit document te allen tijde kunnen raadplegen.
   
 4. Voor hetgeen niet in onderhavige Examenreglement is geregeld, kan aansluiting worden gezocht bij de Algemene Voorwaarden Hoffelijk Financieel N.V.


Artikel 3. Frequentie, aanmelding en toelating tot examens

 1. Iedere Kandidaat die zich aanmeldt bij HE kan de door HE aangeboden examens afleggen op daartoe aan te wijzen Toetslocaties. Deze Toetslocaties worden samen met de verschillende toetsdata en -tijden op de Website van HE bekend gemaakt.
   
 2. Iedere Kandidaat mag een onbeperkt aantal keren het examen afleggen. Een Kandidaat mag een examen van een bepaalde module slechts eenmaal per dag afleggen.
   
 3. Door zich in te schrijven via de Webshop, of middels een groepsinschrijving per e-mail, bij HE accepteert de Kandidaat dit Examenreglement.
   
 4. Het inschrijven voor een beschikbaar examen kan via de Webshop. De eerste inschrijfmogelijkheid ontstaat vier maanden voor de examendatum. Gedurende de resterende overgangsperiode om aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen, geldt geen aanmeldtermijn (minimale periode tussen inschrijving en afleggen van het examen).
   
 5. Bij het inschrijven voor een examen dient de Kandidaat correcte gegevens te verstrekken inclusief het BSN. De Kandidaat
  staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en informatie. Eventuele
  onjuistheden komen voor rekening van de Kandidaat.
   
 6. Mocht de Kandidaat in aansluiting op Artikel 3 lid 5 wijzigingen willen aanbrengen, kunnen hiervoor door HE administratiekosten in rekening worden gebracht met een beloop van € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) per wijziging.
   
 7. Wijzigingen dienen per e-mail naar examens@hoffelijk.nl te worden gestuurd. De wijzigingsdatum is de datum waarop HE de schriftelijke wijziging heeft ontvangen. Het wijzigen van gegevens kan tot drie dagen voor het examen. Het is niet mogelijk om een examen over te dragen aan een andere Kandidaat, dan wel een examen te wijzigen in een ander examen.
   
 8. De gegevens verstrekt door de Kandidaat, zullen worden gebruikt bij de voorlopige en definitieve bevestiging van het examen. Tevens worden deze gegevens gebruikt ter identificatie van de Kandidaat op de Toetslocatie en het verstrekken van een Diploma. Eén en ander dient daarom in overeenstemming te zijn met een geldig Legitimatiebewijs, wat de Kandidaat voorafgaand aan het examen dient te overleggen.
   
 9. Indien de Kandidaat geen geldig Legitimatiebewijs kan overleggen, zal de Kandidaat worden geweigerd deel te nemen aan het examen. Examengelden worden in dit geval niet gerestitueerd.
   
 10. De Kandidaat dient uiterlijk vijftien minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Wanneer de Kandidaat niet binnen vijf minuten na de officiële aanvangstijd van het examen aanwezig is, vervalt het recht op deelname aan het examen. De Kandidaat zal derhalve geweigerd worden om aan het examen deel te nemen. De Examengelden zullen in dit geval niet worden gerestitueerd.
   
 11. Toiletbezoek tijdens het examen is niet toegestaan. Uitzondering kan verkregen worden op grond van hetgeen is bepaald in artikel 9.
   
 12. Het meenemen van voedsel en drinken is niet toegestaan.
   
 13. Naast de voornoemde weigeringsgronden kan de Kandidaat tevens geweigerd  worden, dan wel tijdens het examen worden geweigerd, (verder) deel te nemen aan het examen indien (niet limitatief) de Kandidaat:
  • De orde op de Toetslocatie verstoort;
  • Zich schuldig maakt aan Fraude;
  • Onder invloed is van verdovende middelen;
  • (herhaaldelijk) contact zoekt met de Surveillant over niet organisatorische kwesties;
  • Niet voorkomt op de presentielijst.
    

Artikel 4. Bevestiging inschrijving/examen

 1. Als de Kandidaat zich heeft ingeschreven voor een examen ontvangt de Kandidaat:
  1. Een bevestiging van deze inschrijving per e-mail. Deze bevestiging bevat de ingevulde gegevens door de Kandidaat, met
   uitzondering van het BSN, en geeft de Toetslocatie, datum en het tijdstip van het examen weer. Tevens zullen hierin de
   eventueel toegestane hulpmiddelen worden vermeld;
  2. Een boekingsbevestiging uit RemindoBooking;
  3. Een dag voor het examen een bevestiging van DUO.


Artikel 5. Betaling en hoogte van Examengelden

 1. De hoogte van de Examengelden wordt door HE vastgesteld en op de Website van HE vermeld.
   
 2. Prijswijzigingen gedurende het jaar zullen direct doorgevoerd worden op de Website van HE. De wijzigingen zullen reeds ingeschreven Kandidaten niet raken, uitgezonderd de wijzigingen met betrekking tot de leges.
   
 3. De Kandidaat dient zich te houden aan de Betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden Hoffelijk Financieel of de voorwaarden op de verstrekte factuur na het boeken van een examen.
   

Artikel 6. Annuleren en wijzigen van examens en restitutie Examengelden

 1. Indien de Kandidaat besluit een Examen te annuleren en dit (binnen) veertien kalenderdagen na het aanmelden gebeurt, wordt het examen kosteloos geannuleerd en worden de Examengelden gerestitueerd.
   
 2. Indien de Kandidaat na veertien kalenderdagen het Examen annuleert, worden de Examengelden, afhankelijk van de examendatum, wel of niet volledig gerestitueerd:
  • Indien de annuleringsdatum zich meer dan veertien kalenderdagen vóór de examendatum bevindt, wordt € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) aan Annuleringskosten, zijnde administratiekosten, in rekening gebracht. Indien de Examengelden al zijn betaald, zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de restitutie van de overige Examengelden.
  • Indien de annuleringsdatum zich veertien kalenderdagen of minder vóór de examendatum bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de Examengelden, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht. De overige 50% (zegge: vijftig procent) van de Examengelden zal worden gerestitueerd. Indien de Examengelden al zijn betaald, zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de restitutie van de overige Examengelden.
  • Indien de annuleringsdatum zich op of minder dan één kalenderdag voor de examendatum bevindt, worden de volledige Examengelden, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht. Er worden geen Examengelden gerestitueerd.
  • Indien de Kandidaat zich niet op de juiste dag, het juiste tijdstip of op de juiste Toetslocatie meldt of geen geldige Legitimatie kan overleggen voor het ingeplande Examen, wordt dit gelijkgesteld aan (niet-tijdig) annuleren en worden de volledige Examengelden, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht. Er worden geen Examengelden gerestitueerd.
  • Indien de Kandidaat het Examen start, maar voortijdig afbreekt en/of staakt, worden de volledige Examengelden in rekening gebracht. Er worden geen Examengelden gerestitueerd.
    
 3. In afwijking van artikel 6 lid 1 zal, indien de Kandidaat een Examen boekt welke afgelegd wordt binnen de bedenktermijn van veertien kalenderdagen, de Kandidaat verzocht worden af te zien van de bedenktermijn. Indien de annulering na het afleggen van examen plaatsvindt, zullen de Examengelden niet worden gerestitueerd. Voor het overige zal worden aangesloten bij Artikel 6 lid 2.
   
 4. Annuleringen kunnen per e-mail naar examens@hoffelijk.nl gestuurd worden, dan wel via de webshop worden ingediend. De annuleringdatum is de datum waarop HE de schriftelijke annulering heeft ontvangen.
   
 5. Het wijzigen van een examen naar een andere datum, tijdstip of Toetslocatie is niet mogelijk. Voor het verschuiven dient de Kandidaat de oude inschrijving eerst te annuleren en vervolgens een nieuw examen te boeken. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij artikel 6 lid 2.
   
 6. Indien de Kandidaat door opzet of grove schuld van HE op het ingeplande tijdstip en de ingeplande Toetslocatie geen Examen kan afleggen, zal HE er zorg voor dragen dat de Kandidaat op een nader te bepalen datum, tijd en plaats alsnog in de gelegenheid wordt gesteld het Examen af te leggen. Eén en ander zal zo veel mogelijk in overeenstemming met de Kandidaat worden bepaald.
   

Artikel 7. Wijze en duur van examinering

 1. Het CDFD bepaalt het aantal vragen, de duur en de Cesuur van de afzonderlijke examens. Het aantal vragen in een examen is afhankelijk van de omvang van de leerstof. Het aantal vragen en de duur van een Wft-examen staan indicatief vermeld op de website van het CDFD (onder de menuoptie ‘Centrale Examenbank Wft’). Periodiek kunnen het aantal vragen, de duur en/of de Cesuur van het Examen worden aangepast.
   
 2. Een Examen kan bestaan uit (een) case(s), open vragen, multiplechoicevragen, assessments of een mondeling examen (indien er sprake is van EVC). Er kan ook sprake zijn van een combinatie van voorgaande toets methodieken.
   
 3. De voertaal bij het Examen is de Nederlandse taal.
   
 4. Alle Examens worden samengesteld aan de hand van een Toetsmatrijs. Deze staan gepubliceerd op de website van het CDFD. Als de praktijk of nadere inzichten daartoe nopen, zullen Toetsmatrijzen door het CDFD worden bijgesteld.
   

Artikel 8. Beschikbare materialen

 1. Bij de afname van een Examen mag een Kandidaat van de volgende materialen gebruik maken:
  • Een niet programmeerbare rekenmachine;
  • Een (eenvoudige) wettenbundel zonder annotaties of aantekeningen;
  • Een fiscaal memo zonder annotaties of aantekeningen;
  • Schrijfmateriaal. 
    
 2. HE stelt, indien toegestaan, de bovengenoemde materialen ter beschikking. Eigen meegebrachte materialen mogen niet gebruikt worden.
   
 3. Het fiscaal memo, genoemd in artikel 8 lid 1, mag alleen gebruikt worden bij een Wft-examen alsmede Wft PEplus-examen respectievelijk:
  • Module Vermogen/Adviseur Vermogen;
  • Module Hypothecair Krediet/Adviseur Hypothecair krediet;
  • Module Inkomen/Adviseur Inkomen;
  • Module Pensioenverzekeringen/Adviseur Pensioen.
    
 4. Verstrekte materialen, inclusief kladpapier, worden aan het eind van een Examen ingenomen.

 

Artikel 9 Bijzondere omstandigheden tijdens het Examen
 1. Een Kandidaat in het bezit van een dyslexieverklaring komt op verzoek in aanmerking voor verlenging van de examenduur met maximaal 25% (zegge: vijfentwintig procent). Hetzelfde geldt voor een slechtziende Kandidaat, in het bezit van een medische verklaring. Dergelijke Kandidaten dienen dit bij aanmelding voor het Examen direct te melden aan HE.
   
 2. Een Kandidaat met een gehoorstoornis (in bezit van een medische verklaring of een verklaring van een audicien) die geen gebruik kan maken van een koptelefoon, wordt in de gelegenheid gesteld in een aparte afgesloten ruimte met behulp van geluidsboxen het Examen af te leggen.
   
 3. Als de Kandidaat door een andere langdurige beperking of handicap van een of meerdere lichaamsfuncties niet in staat is om deel te nemen of speciale voorzieningen nodig heeft om aan het reguliere Examen deel te kunnen nemen, dient de Kandidaat dit eveneens direct aan HE te melden. HE zal naar een mogelijk oplossing zoeken, dan wel tot een oplossing komen in overleg met het CDFD.
   
 4. Indien een Kandidaat als bedoeld in artikel 9 lid 3 tegemoet gekomen kan worden door het verstrekken van extra examentijd (bijvoorbeeld in geval van beperkingen in de handcoördinatie, gezichtsvermogen), dan zal hem dezelfde extra tijd worden toegestaan als een dyslectische Kandidaat. Voorwaarde is wel dat een Kandidaat het exameninstituut een medische verklaring kan overleggen. Andere standaardmogelijkheden welke in overleg gefaciliteerd kunnen worden zijn:
  • Het toekennen van een extra pauze in geval een Kandidaat kampt met ernstige concentratieproblemen;
  • De mogelijkheid tot gebruik van een examenhulp. De examenhulp kan onder andere helpen bij het typen van de examenopdrachten en met de besturing van de muis. De examenhulp kan ingezet worden ingeval iemand ernstige fysieke of visuele beperkingen heeft. De examenhulp dient afkomstig te zijn van het exameninstituut, dan wel door het exameninstituut te zijn aangesteld;
  • Het gebruik maken van een groot beeldscherm;
  • Het gebruik maken van de beschikbare vergrootglasfunctie in Windows;
  • Het gebruik maken van een voorleesfunctie;
  • Het gebruik maken van geluidsboxen.
    
 5. In geval van andere, bijzondere handicaps van een Kandidaat waarvoor HE niet zelf een oplossing kan bieden, treedt HE in overleg met het CDFD.
   
 6. HE zal in alle gevallen de Examens uit de centrale vragenbank af nemen. Een mondeling examen is (behoudens EVC) niet mogelijk.
   

Artikel 10. Fraude

 1. Het is de Kandidaat verboden om zich schuldig te maken aan Fraude dan wel hier aanleiding  toe te geven. Indien een Surveillant door het surveilleren of cameratoezicht toch Fraude constateert, dient dit opgenomen te worden in de ‘Verklaring van ordentelijk verloop’ (VOV) welke aan het CDFD en/of HE verstrekt wordt.
   
 2. Onder Fraude wordt onder meer verstaan (niet limitatief):
  1. Contact leggen met andere Kandidaten tijdens een examen;
  2. Niet toegestane hulpmiddelen, waaronder communicatiemiddelen, gebruiken of ingeschakeld hebben. Toegestane hulpmiddelen worden tijdig schriftelijk aan de Kandidaat medegedeeld;
  3. Het delen van hulpmiddelen met medekandidaten;
  4. Het kopiëren van examens op welke wijze dan ook;
  5. Het af te leggen examen door een ander laten maken (identiteitsfraude).
    
 3. Teneinde Fraude als bedoeld in artikel 10 lid 2 sub iii tegen te gaan, dient de Kandidaat voor het verlaten van de Toetslocatie alle gebruikte en beschreven stukken bij de Surveillant in te leveren.
   
 4. Indien de Kandidaat zich niet houdt aan hetgeen in de voorgaande leden is beschreven zal de Kandidaat evenals de eventuele medepleger(s) worden gesanctioneerd. Hierbij kan gedacht worden aan (niet limitatief ):
  1. Uitsluiting van deelname aan het Examen;
  2. De ingeleverde stukken zullen niet worden beoordeeld respectievelijk zal er ook geen uitslag worden verstrekt;
  3. Indien al een beoordeling en/of certificaat is verstrekt, zal één en ander ongeldig kunnen worden verklaard.
    
 5. Ingeval er Fraude is geconstateerd, is het voor de Kandidaat niet mogelijk om Examengelden gerestitueerd te krijgen. Indien de Kandidaat zich opnieuw voor een Examen aanmeldt, dienen er opnieuw Examengelden betaald te worden.
   

Artikel 11. Onregelmatigheden

 1. Onder onregelmatigheden wordt verstaan al hetgeen niet onder de noemer Fraude valt. Hierbij kan gedacht worden aan (niet limitatief):
  1. Het onwel worden van de Kandidaat;
  2. Het niet of te laat arriveren van de Kandidaat op de Toetslocatie.
    
 2. Indien een Surveillant onregelmatigheden constateert, dient dit opgenomen te worden in een VOV, welke aan het CDFD en/of HE verstrekt dient te worden.
   
 3. Er zal door HE per situatie worden bepaald wat de impact van de onregelmatigheid is en of deze aan de Kandidaat zelf is te wijten. Als de Kandidaat niets te verwijten valt, zal de Kandidaat het examen kosteloos, op een nader te bepalen tijdstip, mogen inhalen.
   
 4. In afwijking van het voorgaande zal er, indien er naar het inzicht van HE toch een zekere verwijtbaarheid  aan de Kandidaat toekomt, gezocht worden naar een redelijke uitkomst.
   
 5. In afwijking van artikel 11 lid 3 en lid 4 heeft HE geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de eventuele beslissing van het CDFD.
   

Artikel 12. (bijstellen) Examenuitslag

 1. Om te slagen voor een examen dient de Kandidaat te voldoen aan de vastgestelde Cesuur door het CDFD/DUO. Deze Cesuur is normaliter gesteld op 5,5.
   
 2. DUO geeft binnen 48 uur (zegge: achtenveertig uur) de examenuitslag. Dat gebeurt op het door de Kandidaat aan HE opgegeven e-mailadres; het wijzigen van dit e-mailadres is niet mogelijk. Indien een Kandidaat opnieuw Examen wenst te doen, kan de eerstvolgende dag opnieuw examen worden gedaan (indien er nog examenplaatsen beschikbaar zijn); de definitieve uitslag hoeft niet te worden afgewacht.
   
 3. Indien gewenst kan de Kandidaat zijn of haar uitslag direct na het afleggen van een Examen krijgen. De Kandidaat dient hiervoor te wachten tot de overige Kandidaten die zich in dezelfde toetsgroep bevinden het Examen hebben afgesloten.
 1. Het Wft-Adviseursdiploma of Wft-modulecertificaat krijgt de Kandidaat binnen zes tot acht weken na het examen toegezonden door HE. Er kan bij de verzending sprake zijn van vertraging, hierin is HE afhankelijk van DUO.
   
 2. Onderzoek naar een vraag kan leiden tot aanpassing van de vraag of verwijdering van de vraag uit de examenbank. Dit zal niet leiden tot bijstelling van de score bij Kandidaten. Daarom is in de bepaling  van de cesuur meegewogen dat een klein percentage van de Kandidaten een verkeerde uitslag kan krijgen en is hiervoor een compensatie ingebouwd.
   
 3. Onder de volgende voorwaarden kan DUO binnen acht weken de uitslag bijstellen van ‘gezakt’ naar ‘geslaagd’:
  1. Er was tijdens het Examen sprake van een fout en/of storing van de applicatie (Centrale Examenbank), waardoor de kandidaat een deel van de vragen niet heeft kunnen beantwoorden. Met fouten en/of storingen die te wijten zijn aan de examenafnamelocaties wordt geen rekening gehouden. Hiervoor zijn de exameninstituten verantwoordelijk;
  2. De fout en/of storing is tijdens het Examen gemeld bij de surveillant;
  3. De surveillant kon de fout en/of storing niet tijdens het Examen oplossen, ook niet
   na overleg met DUO;
  4. De surveillant heeft de fout en/of storing vastgelegd in de VOV;
  5. Indien door toedoen van DUO de technisch niet te beantwoorden vraag/vragen in de score buiten beschouwing wordt/worden gelaten, blijft het Examen representatief ten opzichte van de Toetsmatrijs;
  6. De examenuitslag kan van gezakt naar geslaagd wijzigen als deze opnieuw wordt berekend over de resterende examenvragen. Als deze kans er niet is, wordt er geen technisch onderzoek verricht.
    
 4. Onderzoek is ook aan de orde als melding is gemaakt van mogelijke Fraude. Indien geconstateerd wordt dat een Kandidaat zich aan Fraude heeft schuldig gemaakt, kan worden besloten  om de uitslag van het Examen ongeldig te verklaren.
   
 5. De examencommissie van het CDFD kan concluderen dat een Examen niet representatief is ten opzichte van de Toetsmatrijs. Dit is het geval wanneer onverhoopt een substantieel aantal vragen niet kan worden  beantwoord in een Examen, of een substantieel aantal vragen moet (ongeacht de reden) worden verwijderd uit het Examen. Het Examen wordt dan ongeldig verklaard, met als gevolg dat de Kandidaat het Examen opnieuw moet afleggen.


Artikel 13. Certificaten en/of Diploma’s

 1. Het certificaat of Diploma wordt ondertekend door HE.
   
 2. Diploma’s en/of certificaten van overige Examens, afgenomen door HE, worden uiterlijk een halfjaar na het behalen van een voldoende aan de Kandidaat toegestuurd.
   
 3. Indien de Kandidaat het niet eens is met het behaalde resultaat dan wel de vastgestelde Cesuur kan de Kandidaat hiertegen Bezwaar maken bij het CDFD.
   
 4. Indien er sprake is van Fraude (of onregelmatigheden) en het een resultaat reeds aan de Kandidaat is medegedeeld, heeft  HE het  recht  het meegedeelde resultaat alsnog te herzien.
   

Artikel 14. Bewaartermijn examens en examenresultaten

 1. DUO bewaart het  digitale examen van de  Kandidaat en de daaraan  toegekende scores tot  minimaal zeven  jaar na afloop van het  examen. De uitslagen worden 50 jaar (zegge: vijftig jaar) bewaard.
   
 2. DUO neemt de persoonsgegevens van de Kandidaat, welke zijn verstrekt aan HE, als bedoeld in artikel 3, op in haar informatiesysteem inzake beroepskwalificaties. Het informatiesysteem heeft tot doel aan erkende exameninstituten en de minister van Financiën gegevens te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de in de Wft gestelde regels. Daarnaast
  heeft het informatiesysteem tot doel gegevens te verstrekken aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het toezicht.
   

Artikel 15. Inzien examens

 1. HE geeft de examenvragen en/of antwoorden niet vrij.
   
 2. Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4 (zegge: vier), kunnen de Examens inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de Kandidaat bij DUO per e-mail indienen, binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het Examen. Dit kan via het mailadres wft@duo.nl.
   
 3. DUO verstuurt ter bevestiging van de afspraak een bericht aan de Kandidaat. Kandidaten krijgen tijdens de afspraak op een DUO-locatie 20 minuten (zegge: twintig minuten) de gelegenheid om, onder toezicht, de fout beantwoorde vragen  in te zien. Een dergelijke inzage kan per module maximaal één keer per zes maanden plaatsvinden om het risico op bekend worden van examenvragen in de markt zo laag mogelijk te houden en om te voorkomen dat de wachttijd voor andere kandidaten die inzage wensen oploopt.
   
 4. De DUO-locaties voor inzage zijn:
  Eindhoven
  18 septemberplein 24
  5611 AL Eindhoven

  Rijswijk
  Polakweg 10-11
  2288 GG Rijswijk

  Zwolle
  Hanzelaan 182
  8017 JJ Zwolle
   
 5. Bij de inzage gelden de volgende regels voor de Kandidaat:
  • Tonen van een geldig Legitimatiebewijs;
  • Eigen spullen ter bewaring in een kluiskast deponeren;
  • Vragen of antwoorden mogen niet worden overgeschreven en tevens mogen er geen aantekeningen worden gemaakt.
  • Bij de inzage wordt op verzoek een rekenmachine verstrekt: dat kan eventueel een digitale machine op het scherm zijn die wordt opgeroepen door de surveillant.
    

Artikel 16. Algemene Klachten en bezwaren

 1. Klachten met betrekking tot HE, welke geen betrekking hebben op examenvragen of examenuitslagen, kunnen per e-mail toegestuurd worden aan examens@hoffelijk.nl. Daarnaast is het ook mogelijk om een brief te sturen aan HE: Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam.
   
 2. Klachten en vragen omtrent de omstandigheden tijdens de examenafname (en daarvoor en erna) kan de Kandidaat indienen bij HE.
   
 3. Klachten en Bezwaren zullen uiterlijk binnen drie weken door HE worden afgehandeld.
   
 4. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de Indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van drie weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht. Hierbij zal tevens de reden van het uitstel worden toegelicht.
   
 5. Klachten worden voor een termijn van één jaar bewaard, te rekenen vanaf de dag waarop de Klacht is ingediend.
 6. In aanvulling op bovenstaande kan ook de klachtenprocedure zoals vermeldt op Website gevolgd worden.
   

Artikel 17. Klachten omtrent het examen

 1. Kandidaten kunnen na afloop van hun Examen, als zij menen dat het Examen niet ordentelijk verliep, dit melden aan de Surveillant. Die neemt de melding op in de VOV.
   
 2. Meldingen over mogelijke onvolkomenheden in de werking van de examenapplicatie of in bepaalde examenvragen doet de Kandidaat na afloop van het Examen aan de Surveillant/de examenleider. Die neemt de melding op in de VOV, bij voorkeur onder vermelding van vraagnummer en examennummer. Deze VOV’s worden gerapporteerd aan DUO. Meldingen over een mogelijke storing of fout in de examenapplicatie worden geanalyseerd door DUO. Meldingen over de kwaliteit van bepaalde examenvragen geeft DUO door aan het CDFD dat, als onderdeel van het proces van kwaliteitsborging, een analyse uitvoert. Een Kandidaat ontvangt geen individuele, inhoudelijke reactie op zijn melding aan de Surveillant. 
   
 3. Klachten welke betrekking hebben op de examenvragen, kunnen aan het CDFD toegestuurd worden. De Klacht kan verzonden worden naar:

  CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag
   
 4. De klager ontvangt binnen een week nadat de Klacht is ingediend een bevestiging van ontvangst. De Klacht dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats en is ondertekend.
   
 5. Het CDFD doet binnen vier weken nadat de Klacht is ingediend schriftelijk uitspraak over de Klacht. De voornoemde termijn kan ten hoogste één keer worden verlengd met vier weken. Het CDFD kan de klager om een nadere toelichting verzoeken (mondeling of schriftelijk).
   
 6. Klachten tegen de uitslag van de Examens, de vaststelling van de opgaven, of de beoordelingsnormen zijn niet mogelijk. Volgens artikel 8:4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid is uitgesloten, bestaat krachtens artikel 7:1 Awb geen recht om Bezwaar tegen de uitslag in te dienen.
   

Artikel 18. Beperking aansprakelijkheid van de Staat

 1. De Nederlandse Staat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:
  1. Storingen in de IT-infrastructuur van een exameninstituut waarmee examens via de Applicatie (Centrale Examenbank) worden afgenomen. Onder IT-infrastructuur wordt verstaan de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren;
  2. Storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Applicatie wordt verkregen.
    
 2. De Applicatie (Centrale Examenbank) is niet gegarandeerd vrij van fouten of storingen;
  1. Indien een exameninstituut bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) schriftelijk aantoont dat vanwege een storing of fout in de Applicatie, bepaalde examenafnamen niet  konden starten of definitief moesten worden gestaakt, en het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties (bedoeld  in artikel 4:9a eerste lid van de Wft) deze fout of storing bevestigt, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden;
  2. Indien het CDFD een examen ongeldig verklaart, omdat het niet meer representatief is ten opzichte van de Toetsmatrijs en de oorzaak daarvan te wijten is aan DUO of CDFD, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden.
    
 3. In geen geval zal de Staat aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van - doch niet uitsluitend  - schade als gevolg van onjuiste gegevens in de Centrale Examenbank alsmede gederfde winst, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.


Artikel 19. Auteursrecht en geheimhoudingsplicht

 1. Het auteursrecht op de examenvragen is voorbehouden door de Staat der Nederlanden. Exameninstituten en Kandidaten dienen de examenvragen geheim te houden en niet aan te wenden voor eigen gebruik of tot eigen voordeel. Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van examenvragen en andere examendocumenten is uitdrukkelijk verboden. Kandidaten stemmen door het Examen te starten in met de verklaring dat zij de geheimhoudingsplicht aanvaarden en dat zij er van op de hoogte zijn dat het auteursrecht is voorbehouden door de Staat der Nederlanden.


Wij werken voor