Hoffelijk Webshop
Bestel direct in onze webshop!


Slagingsgarantie e-Leerlijn

 1. Om aanspraak te kunnen maken op de Slagingsgarantieregeling voor de e-Leerlijn, voldoet de Deelnemer aan de volgende voorwaarden:
  1. De Deelnemer heeft de volledige e-Leerlijn gevolgd bij HF.
  2. De Deelnemer heeft alle toetsen binnen de e-Leerlijn voldoende serieus gemaakt. De invulling van de kwalificatie ‘voldoende serieus gemaakt’ zal naar redelijkheid en billijkheid worden bepaald door een medewerker van HF aan de hand van de volgende criteria:
   1. De resultaten van de hoofdstuktoetsen in de e-Leerlijn dienen te voldoen aan de cesuur van 80 (zegge: tachtig) procent.
   2. De Deelnemer dient de gehele e-Leerlijn binnen een redelijke tijdspanne (maximaal vier maanden) te volgen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment dat de Deelnemer de eerste oefening Professioneel gedrag in de e-Leerlijn heeft afgerond;
   3. De Deelnemer heeft een voldoende behaald voor het Examen e-Leerlijn binnen de e-Leerlijn. Met de terminologie ‘voldoende’ zal worden aangesloten bij de cesuur van 68 (zegge: achtenzestig) procent, als gehanteerd door het CDFD.
  3. De kosten voor de volledige e-Leerlijn gevolgd bij HF zijn door de Deelnemer (of zijn werkgever) tijdig aan HF voldaan. Hierbij zal worden aangesloten bij de in de factuur gestelde datum.
  4. De eerste examenpoging van de Deelnemer voor het landelijke Wft-examen is gedaan in de eerste twee weken volgend op het afronden van het Examen e-Leerlijn binnen de e-Leerlijn gevolgd bij HF.
    
 2. Per niet-behaalde hoofdstuktoets krijgt de Deelnemer per hoofdstuk één herkansingsmogelijkheid om alsnog in aanmerking te komen voor de Slagingsgarantieregeling. De criteria genoemd onder lid 1 zijn onverkort van toepassing.
   
 3. Per niet-behaald Examen e-Leerlijn krijgt de Deelnemer één herkansingsmogelijkheid om alsnog in aanmerking te komen voor de Slagingsgarantieregeling. De criteria genoemd onder lid 1 zijn onverkort van toepassing.
   
 4. HF biedt de Deelnemer, na het doorlopen van de volledige e-Leerlijn gevolgd bij HF, enkel een herexamen voor het landelijke Wft-examen aan, indien de Deelnemer geen voldoende heeft behaald voor het eerste afgelegde landelijke Wft-examen. De criteria genoemd onder lid 1 zijn onverkort van toepassing.
   
 5. Het herexamen voor het landelijke Wft-examen dient plaats te vinden binnen de twee weken volgend op het niet behalen van het eerste landelijke Wft-examen of elk daaropvolgend landelijke Wft-examen.
   
 6. In afwijking van lid 1 sub e en lid 5 geldt dat van de tweewekenregel kan worden afgeweken, indien de volgende omstandigheden zich voor doen:
  1. Er zijn geen examenmogelijkheden bij Hoffelijk Examens N.V. in de in lid 5 genoemde periode van twee weken en/of binnen een straal van 100 (zegge: honderd) kilometer van de woon- of werkplaats van de Deelnemer;
  2. Er is sprake van overmacht vanuit HF zoals beschreven is in Artikel 21 van de Algemene Voorwaarden van Hoffelijk Financieel N.V.

  De Deelnemer dient vervolgens Wft-examen af te leggen op de eerstvolgende dag dat er wel een examenmogelijkheid bij Hoffelijk Examens N.V. is, in een straal van minder dan 100 (zegge: honderd) kilometer van de woon- of werkplaats van de Deelnemer.
   
 7. In afwijking van lid 1 sub d en lid 5 geldt dat van de tweewekenregel kan worden afgeweken indien de Deelnemer door overmacht niet binnen twee weken een examen kan maken. Met voornoemde overmacht wordt bedoeld een geval van overlijden, ziekte, buitenproportionele vervoersproblemen of andere reden waar voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon worden gehouden.
   
 8. Bij overschrijding van de termijn van twee weken bij het maken of herkansen van het landelijke Wft-examen, zal de Deelnemer tussentijds (een) extra toets(en) met voldoende resultaat af dienen te leggen. Deze toets(en) dient (dienen) gemaakt te worden binnen één week voor de examendatum van het landelijke Wft-examen. Bij niet nakomen van deze eis vervalt de Slagingsgarantie. De criteria genoemd onder lid 1 sub b zijn onverkort van toepassing.
   
 9. De Deelnemer en een medewerker van HF boeken, eventueel in overleg, het landelijke Wft-examen. Indien een herkansing van dit landelijke Wft-examen nodig is, wordt ook die herkansing samen met een medewerker van HF geboekt.
   
 10. Wanneer een landelijk Wft-examen niet via HF wordt geboekt, vervalt de Slagingsgarantie.
   
 11. Indien er, om welke reden dan ook, sprake is van aantoonbare fraude of onrechtmatigheid, staat het HF vrij de Deelnemer de Slagingsgarantie te ontzeggen.
   
 12. Indien de Deelnemer verschillende e-Leerlijnen volgt via HF, geldt voor elke afzonderlijke e-Leerlijn een specifiek aan die e-Leerlijn gebonden Slagingsgarantie.
   
 13. De Slagingsgarantie die HF uitgeeft, is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.


Wij werken voor